24kv-CU/XLPE/DSTA/PVC-W:3X240mm2

2,935,000 VND

Medium voltage cable

Production Standard:

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard.

- IEC 62067 (ABOVE 150KV)
Conductor core:

The conductive core material is usually copper or aluminum braided round or Segments compressed in accordance with international standard IEC 60228 or according to customer's

Insulation:Insulation is made of ultra-clean cross-linked Polyethylene:

The core, insulation and insulation screens are extruded simultaneously in one process to ensure that gaps from all positions between layers are prevented

Extrusion processes are performed under the control of air pressure and an X-ray system.

In some special cases Tree-XLPE insulation will be used upon request from the customer.

Metal screen

Copper tape (or copper wire or lead sheath if specified) will be applied to the outside of the insulating screen.

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic

In the event that no armor is specified, the outer sheath will be applied directly to the outside of the screen.

Armor

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes.

If the cable is single-core and is designed based on the choice of line, then the armor will be made with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell

This sheath is made up of PVC or PE material.

These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smoke-free cables and cables emitting toxic gases.

 

Cable 24kv-CU/XLPE/DSTA/PVC-W:3x150mm2

1,889,900 VND

Medium voltage cable

Production Standard:

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard.

- IEC 62067 (ABOVE 150KV)
Conductor core:

The conductive core material is usually copper or aluminum braided round or Segments compressed in accordance with international standard IEC 60228 or according to customer's

Insulation:Insulation is made of ultra-clean cross-linked Polyethylene:

The core, insulation and insulation screens are extruded simultaneously in one process to ensure that gaps from all positions between layers are prevented

Extrusion processes are performed under the control of air pressure and an X-ray system.

In some special cases Tree-XLPE insulation will be used upon request from the customer.

Metal screen

Copper tape (or copper wire or lead sheath if specified) will be applied to the outside of the insulating screen.

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic

In the event that no armor is specified, the outer sheath will be applied directly to the outside of the screen.

Armor

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes.

If the cable is single-core and is designed based on the choice of line, then the armor will be made with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell

This sheath is made up of PVC or PE material.

These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smoke-free cables and cables emitting toxic gases.


In other cases it will be manufactured to satisfy the requirements against termite attack.

Cáp 24kv-CU/XLPE/DSTA/PVC-W:3x120mm2

1,518,000 VND

Cáp trung thế

Tiêu chuẩn sản xuất: 
Tất cả các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế của IEC, AS/ZNS, BS, ICEA, TCVN hoặc một số tiêu chuẩn khác. 
- IEC 62067 (ABOVE 150KV) 

Lõi dẫn: 
Vật liệu lõi dẫn thường là Đồng hoặc Nhôm bện nén tròn hoặc kiểu nén Segments phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế IEC 60228 hoặc theo tiêu chuẩn của khách hàng. 

Cách điện: 
Vật liệu cách điện được làm từ Polyethylene liên kết ngang siêu sạch: 
Màn chắn lõi, cách điện và màn chắn cách điện được đùn đồng thời trong một quá trình để đảm bảo rằng các khoảng trống từ tất cả các vị trí giữa các lớp được ngăn ngừa. 
Các quy trình đùn được thực hiện dưới sự điều khiển của áp suất không khí và hệ thống tia X. 
Trong một số trường hợp đặc biệt, cách điện kiểu Tree-XLPE sẽ được sử dụng khi có yêu cầu của khách hàng. 

Màn chắn kim loại 
Lớp băng đồng (hoặc sợi đồng hoặc lớp vỏ chì nếu qui định) sẽ được áp bên ngoài của lớp màn chắn cách điện. 

Lớp bọc lót/phân cách 
Nhựa Polyethylene (PE) hoặc nhựa PVC. 
Trong trường hợp không có sự qui định gì về lớp giáp thì lớp vỏ ngoài cùng sẽ được áp trực tiếp lên bên ngoài lớp màn chắn. 

Áo giáp 
Lớp vỏ bảo vệ cáp từ các tác nhân cơ học được tạo thành bởi lớp giáp của các sợi thép, hoặc băng thép. 
Nếu như cáp là đơn lõi và được thiết kế dựa trên sự lựa chọn của dòng, khi đó lớp giáp sẽ được sản xuất với vật liệu không nhiễm từ (sợi hoặc băng nhôm). 

Lớp vỏ bọc ngoài cùng 
Lớp vỏ bọc này được tạo thành từ vật liệu PVC hoặc PE. 
Các cáp này được sản xuất với các đặc tính đặc biệt trong điều kiện có lửa như cáp chậm cháy, cáp ít khói hoặc cáp không khói và cáp tỏa ra khí độc. Trong trường hợp khác, nó sẽ được sản xuất sao cho thỏa mãn các yêu cầu chống mối mọt tấn công. 

Cable 24kv-CU/XLPE/DSTA/PVA-W:3x95mm2

930,000 VND

 

Medium voltage cable

Production Standard:

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard.

- IEC 62067 (ABOVE 150KV)
Conductor core:

The conductive core material is usually copper or aluminum braided round or Segments compressed in accordance with international standard IEC 60228 or according to customer's

Insulation:Insulation is made of ultra-clean cross-linked Polyethylene:

The core, insulation and insulation screens are extruded simultaneously in one process to ensure that gaps from all positions between layers are prevented

Extrusion processes are performed under the control of air pressure and an X-ray system.

In some special cases Tree-XLPE insulation will be used upon request from the customer.

Metal screen

Copper tape (or copper wire or lead sheath if specified) will be applied to the outside of the insulating screen.

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic

In the event that no armor is specified, the outer sheath will be applied directly to the outside of the screen.

Armor

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes.

If the cable is single-core and is designed based on the choice of line, then the armor will be made with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell

This sheath is made up of PVC or PE material.

These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smoke-free cables and cables emitting toxic gases.


In other cases it will be manufactured to satisfy the requirements against termite attack.

Cable 24kv-CU/XLPE/DSTA/PVC-W:3X70mm2

820,000 VND

 

Medium voltage cable

 

Production Standard:

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard.

- IEC 62067 (ABOVE 150KV)
Conductor core:

The conductive core material is usually copper or aluminum braided round or Segments compressed in accordance with international standard IEC 60228 or according to customer's

Insulation:Insulation is made of ultra-clean cross-linked Polyethylene:

The core, insulation and insulation screens are extruded simultaneously in one process to ensure that gaps from all positions between layers are prevented

Extrusion processes are performed under the control of air pressure and an X-ray system.

In some special cases Tree-XLPE insulation will be used upon request from the customer.

Metal screen

Copper tape (or copper wire or lead sheath if specified) will be applied to the outside of the insulating screen.

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic

In the event that no armor is specified, the outer sheath will be applied directly to the outside of the screen.

Armor

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes.

If the cable is single-core and is designed based on the choice of line, then the armor will be made with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell

This sheath is made up of PVC or PE material.

These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smoke-free cables and cables emitting toxic gases.


In other cases it will be manufactured to satisfy the requirements against termite attack.

Cable 24kv-CU/XLPE/DSTA/PVC-W:3x50mm2

760,000 VND

 

medium voltage cable

Production Standard:

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard.

- IEC 62067 (ABOVE 150KV)
Conductor core:

The conductive core material is usually copper or aluminum braided round or Segments compressed in accordance with international standard IEC 60228 or according to customer's

Insulation:Insulation is made of ultra-clean cross-linked Polyethylene:

The core, insulation and insulation screens are extruded simultaneously in one process to ensure that gaps from all positions between layers are prevented

Extrusion processes are performed under the control of air pressure and an X-ray system.

In some special cases Tree-XLPE insulation will be used upon request from the customer.

Metal screen

Copper tape (or copper wire or lead sheath if specified) will be applied to the outside of the insulating screen.

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic

In the event that no armor is specified, the outer sheath will be applied directly to the outside of the screen.

Armor

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes.

If the cable is single-core and is designed based on the choice of line, then the armor will be made with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell

This sheath is made up of PVC or PE material.

These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smoke-free cables and cables emitting toxic gases.


In other cases it will be manufactured to satisfy the requirements against termite attack.

 

Cable 0.6/1kv CXV:1x95 mm2

260,000 VND

Low voltage cable


Production Standard: 

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard. - IEC 62067 (ABOVE 150KV)

Conductor core:
The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard. Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request from customers.

Insulation:

Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting:

The insulating cores will be braided and rounded to the cable. The number of cores will be specified according to customer requirements

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic. In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.

Armor:

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes. If the cable is single-core and is designed based on the choice of line, then the armor is made with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell

This sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

Cable 0.6/1kv CXV:1x120 mm2

321,300 VND

Low voltage cable

Production Standard:

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard.
- IEC 62067 (ABOVE 150KV) 
Conductor core: 

The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard.

Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request of the customer.

Insulation:


Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting: 

The insulating cores will be braided and rounded to the cable.

The number of cores will be specified according to customer requirementsLiner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic.

In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.Armor

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes. If the cable is single-core and is designed based on the choice of the line, then the armor will be manufactured with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell This sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

cable 0.6/1kv CXV: 1x150mm2

365,600 VND

 

Low voltage cable


Production Standard:

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard.
- IEC 62067 (ABOVE 150KV) 
Conductor core: 

The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard.

Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request of the customer.

Insulation:


Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting: 

The insulating cores will be braided and rounded to the cable.

The number of cores will be specified according to customer requirementsLiner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic.

In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.Armor

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes. If the cable is single-core and is designed based on the choice of the line, then the armor will be manufactured with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell This sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

 

cable 0.6/1kv CXV:1x185mm2

475,500 VND

Low voltage cable

Production Standard:

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard.
- IEC 62067 (ABOVE 150KV) 
Conductor core: 

The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard.

Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request of the customer.

Insulation:


Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting: 

The insulating cores will be braided and rounded to the cable.

The number of cores will be specified according to customer requirementsLiner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic.

In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.Armor

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes. If the cable is single-core and is designed based on the choice of the line, then the armor will be manufactured with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell This sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

 

Cable 0.6/1kv CXV: 4x70mm2

658,700 VND

Low voltage cable

Production Standard:

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard.- IEC 62067 (ABOVE 150KV

Conductor core:

The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard.

Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request of the customer.

Insulation:

Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting

The insulating cores will be braided and rounded to the cable.

The number of cores will be specified according to customer requirements

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic.

In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.

Armor:

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes.

If the cable is single-core and is designed based on the choice of the line, then the armor will be waged with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shellThis sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

 

 

Cable 0.6/1kv CXV:4x50mm2

477,530 VND

Cáp hạ thế


Production Standard:

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard.- IEC 62067 (ABOVE 150KV

Conductor core:

The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard.

Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request of the customer.

Insulation:

Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting

The insulating cores will be braided and rounded to the cable.

The number of cores will be specified according to customer requirements

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic.

In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.

Armor:

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes.

If the cable is single-core and is designed based on the choice of the line, then the armor will be waged with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shellThis sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

Cable 0.6/1kv CXV: 4x35mm2

356,900 VND

Low voltage cable


Production Standard:

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard.- IEC 62067 (ABOVE 150KV

Conductor core:

The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard.

Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request of the customer.

Insulation:

Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting

The insulating cores will be braided and rounded to the cable.

The number of cores will be specified according to customer requirements

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic.

In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.

Armor:

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes.

If the cable is single-core and is designed based on the choice of the line, then the armor will be waged with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shellThis sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

Cable 0.6/1kv CXV:4x25mm2

336,480 VND

Low voltage cable


Production Standard:

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard.- IEC 62067 (ABOVE 150KV

Conductor core:

The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard.

Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request of the customer.

Insulation:

Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting

The insulating cores will be braided and rounded to the cable.

The number of cores will be specified according to customer requirements

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic.

In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.

Armor:

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes.

If the cable is single-core and is designed based on the choice of the line, then the armor will be waged with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shellThis sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

 

Cable 0.6/1kv CXV: 1x70mm2

197,200 VND

Low voltage cable


Production Standard:

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard.- IEC 62067 (ABOVE 150KV

Conductor core:

The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard.

Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request of the customer.

Insulation:

Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting

The insulating cores will be braided and rounded to the cable.

The number of cores will be specified according to customer requirements

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic.

In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.

Armor:

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes.

If the cable is single-core and is designed based on the choice of the line, then the armor will be waged with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shellThis sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

Cable 0.6/1kv CXV: 4x16mm2

174,200 VND

Low voltage cable


Production Standard:

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard.- IEC 62067 (ABOVE 150KV) 

Conductor core:

The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with international standard IEC 60228 or according to customer's standard.

Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request of the customer.

Insulation:

Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting The insulating cores will be braided and rounded to the cableNumber of cores will be specified according to customer requirements Liner / separatorPolyethylene (PE) or PVC plastic.

In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.

Armor

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel fibers, or steel tapes.If the cable is single-core and is designed based on the choice of the line, then the armor will be manufactured with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell:
This sheath is made up of PVC or PE material.These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

 

Cable 0.6/1kv CXV: 4x10mm2

129,700 VND

Low voltage cable

Production Standard:

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard.- IEC 62067 (ABOVE 150KV) 

Conductor core:

The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with international standard IEC 60228 or according to customer's standard.

Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request of the customer.

Insulation:

Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting The insulating cores will be braided and rounded to the cableNumber of cores will be specified according to customer requirements Liner / separatorPolyethylene (PE) or PVC plastic.

In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.

Armor

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel fibers, or steel tapes.If the cable is single-core and is designed based on the choice of the line, then the armor will be manufactured with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell:
This sheath is made up of PVC or PE material.These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.Cable 0.6/1kv CXV: 4x6mm2

89,500 VND

Low voltage cable


Production Standard:

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard.

- IEC 62067 (ABOVE 150KV)
Conductor core:

The conductive core material is usually copper or aluminum braided round or Segments compressed in accordance with international standard IEC 60228 or according to customer's

Insulation:Insulation is made of ultra-clean cross-linked Polyethylene:

The core, insulation and insulation screens are extruded simultaneously in one process to ensure that gaps from all positions between layers are prevented

Extrusion processes are performed under the control of air pressure and an X-ray system.

In some special cases Tree-XLPE insulation will be used upon request from the customer.

Metal screen

Copper tape (or copper wire or lead sheath if specified) will be applied to the outside of the insulating screen.

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic

In the event that no armor is specified, the outer sheath will be applied directly to the outside of the screen.

Armor

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes.

If the cable is single-core and is designed based on the choice of line, then the armor will be made with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell

This sheath is made up of PVC or PE material.

These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smoke-free cables and cables emitting toxic gases.

.

Cable Ls vina CVV:2x6mm2

51,200 VND

Low votalge cable

 

Production Standard: 

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard. - IEC 62067 (ABOVE 150KV)

Conductor core:
The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard. Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request from customers.

Insulation:

Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting:

The insulating cores will be braided and rounded to the cable. The number of cores will be specified according to customer requirements

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic. In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.

Armor:

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes. If the cable is single-core and is designed based on the choice of line, then the armor is made with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell

This sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

 

Cable Ls vina CVV:2x4mm2

39,900 VND

Low votalge cable


Production Standard: 

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard. - IEC 62067 (ABOVE 150KV)

Conductor core:
The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard. Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request from customers.

Insulation:

Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting:

The insulating cores will be braided and rounded to the cable. The number of cores will be specified according to customer requirements

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic. In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.

Armor:

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes. If the cable is single-core and is designed based on the choice of line, then the armor is made with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell

This sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

cable Ls vina CVV:2x2.5mm2

27,800 VND

Low votalge cable


Production Standard: 

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard. - IEC 62067 (ABOVE 150KV)

Conductor core:
The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard. Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request from customers.

Insulation:

Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting:

The insulating cores will be braided and rounded to the cable. The number of cores will be specified according to customer requirements

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic. In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.

Armor:

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes. If the cable is single-core and is designed based on the choice of line, then the armor is made with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell

This sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

 

Cable Ls vina CVV: 2x1.5mm2

13,600 VND

Low votalge cable


Production Standard: 

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard. - IEC 62067 (ABOVE 150KV)

Conductor core:
The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard. Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request from customers.

Insulation:

Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting:

The insulating cores will be braided and rounded to the cable. The number of cores will be specified according to customer requirements

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic. In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.

Armor:

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes. If the cable is single-core and is designed based on the choice of line, then the armor is made with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell

This sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

Cable CVV:1x6mm2

18,300 VND

low voltage cable

Production Standard: 

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard. - IEC 62067 (ABOVE 150KV)

Conductor core:
The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard. Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request from customers.

Insulation:

Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting:

The insulating cores will be braided and rounded to the cable. The number of cores will be specified according to customer requirements

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic. In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.

Armor:

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes. If the cable is single-core and is designed based on the choice of line, then the armor is made with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell

This sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

 

Cable CVV: 1x1.5mm2

5,300 VND

low voltage cableProduction Standard: 

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard. - IEC 62067 (ABOVE 150KV)

Conductor core:
The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard. Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request from customers.

Insulation:

Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting:

The insulating cores will be braided and rounded to the cable. The number of cores will be specified according to customer requirements

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic. In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.

Armor:

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes. If the cable is single-core and is designed based on the choice of line, then the armor is made with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell

This sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

 

Cable Ls vina CVV:1x2.5mm2

7,900 VND

low voltage cable


Production Standard: 

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard. - IEC 62067 (ABOVE 150KV)

Conductor core:
The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard. Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request from customers.

Insulation:

Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin:

Core grafting:

The insulating cores will be braided and rounded to the cable. The number of cores will be specified according to customer requirements

Liner / separator

Polyethylene (PE) or PVC plastic. In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.

Armor:

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes. If the cable is single-core and is designed based on the choice of line, then the armor is made with non-magnetic material (fiber or aluminum tape).

The outer shell

This sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.

 

Power cord Ls vina CVV:1x4mm2

12,100 VND

Low voltage cable

Production Standard: 

All national and international standards of IEC, AS / ZNS, BS, ICEA, TCVN or some other standard. - IEC 62067 (ABOVE 150KV)

Conductor core:
The conductive core material is usually Copper or Aluminum circular compression or Segments compressed type in accordance with the international standard IEC 60228 or according to the customer's standard. Sector or circular braided or Milliken braided core is available upon request from customers.

Insulation:

Insulation is made of cross-linked Polyethylene (XLPE), X-90 or pholyvinyl chloride (PVC) resin: Core grafting The insulating cores will be braided and rounded to the cable. The number of cores will be specified according to customer requirements Liner / separator Polyethylene (PE) or PVC plastic. In the absence of any armor specification, the outer sheath will be applied directly to the outside of the core coupling.

Armor:

The sheath that protects cables from mechanical agents is formed by the armor of steel strands, or steel tapes. If the cable is single-core and is designed based on the choice of line, then the armor is made with non-magnetic material (fiber or aluminum tape). The outer shell This sheath is made up of PVC or PE material. These cables are manufactured with special properties under fire conditions such as flame retardant cables, low smoke cables or smokeless cables and cables emitting toxic gas.